Follow me on Twitter!

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Eventspotter

Algemene Gebruikersvoorwaarden Eventspotter
Eventspotter.nl is onderdeel van Spotter VOF.
Eventspotter adviseert u deze Algemene Gebruikersvoorwaarden te lezen. Deze voorwaarden zijn bedoeld om misverstanden te voorkomen. De gebruikersovereenkomst is een juridisch document waarin de verhoudingen tussen u en Eventspotter worden vastgelegd.


Spotter VOF voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens ( WBP ) onder registratienummer: m1420495
 

Overige voorwaarden Eventspotter
In de overige voorwaarden vindt u meer informatie wie bevoegd zijn om zich aan te melden en wie niet. Verder vindt u informatie over tarieven, het betaal- en incassobeleid.

Overeenkomst
Voor u gebruik kunt maken van Eventspotter dient u akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Wanneer u als aanbieder/entertainer gebruik wilt maken van Eventspotter moet u zich aanmelden als lid van deze website. Door uw aanmelding bij Eventspotter stemt u in met onze algemene gebruikersvoorwaarden en aanvullende diensten en wordt uw automatisch lid van Eventspotter. Deze overeenkomst herbevestigt u iedere keer als u gebruik maakt van Eventspotter. Deze overeenkomst bestaat uit de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Overige Voorwaarden

Wijziging van deze Overeenkomst
De gebruikersovereenkomst kan periodiek worden gewijzigd. Als er herzieningen nodig zijn, worden die 30 dagen voordat ze van kracht worden op de site gepubliceerd.
Als u de aangepaste voorwaarden niet wenst te accepteren, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen binnen de voornoemde periode van 30 dagen. U dient uw deelname aan Eventspotter en het gebruik van de website / diensten dan te staken vanaf de datum van inwerkingtreding van de aangepaste versie. Veilingregels kunnen worden gewijzigd op kortere termijn als dit noodzakelijke wordt geacht door de directie van Eventspotter.

Algemene Gebruikersvoorwaarden
Plaats van afhandeling, aansprakelijkheid en toegepast recht Eventspotter is gevestigd in Nederland, bij iedere handeling is het Nederlands recht van toepassing. Iedere handeling op deze website wordt geacht plaats te vinden in Nederland. U gaat ermee akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien de aanbieders op Eventspotter afkomstig zijn van andere, geven wij geen garantie op  de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven betreffende de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten of virussen. Daarom sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van Eventspotter. Sommige jurisdicties staan het gebruik van disclaimers of het uitsluiten van schade niet toe, zodat (enkele van) deze disclaimers of het uitsluiten van schade mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Indien wij ondanks bovenstaande paragraaf toch aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid jegens u of derden beperkt tot maximaal de totale vergoeding die u aan ons heeft betaald betreffende de inschrijving / uitschrijving, met een termijn van aansprakelijk stelling aan ons per aangetekende brief, met ontvangstbevestiging, van 14 dagen naar afhandeling bij Eventspotter. Alle geschillen tussen Eventspotter en opdrachtnemer en -gever, derde partijen, ook die welke slechts door een der partij¬en als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats onzer vestiging, thans zijnde Maastricht, onverminderd ons recht om de wettelijke of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen. (zie ook: Overige Voorwaarden- aansprakelijkheid)

Naleving van de wet
U bent verplicht alle toepasselijke nationale, Europese (EU) en internationale regelgeving na te leven met betrekking tot het gebruik dat u maakt van onze diensten en uw activiteiten inzake het bieden op, aanbieden en uitvoeren van evenementen op onze site in Nederland en in anderen landen.

Intellectuele eigendom

Wij behouden onze en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door ons aangeboden diensten - en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken - en programmatuur voor, indien en voor zover daarop geen intellectuele eigendoms¬rechten van derden rusten. Indien op de door ons aangeboden diensten - en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken - en programmatuur, industriële en intellectuele eigendoms¬rechten van derden rusten, dan worden deze geleverd op basis van de licentie en garantie van de licentiegever. De opdrachtnemer/-gever dient te voldoen aan de eisen, die de licentiegever heeft gesteld aan het gebruik. De opdrachtnemer/-gever is gehouden iedere handeling na te laten die een inbreuk betekent op een octrooi, auteurs¬recht, merkrecht of licen¬tie. Namaak, nadruk of repro¬ducties in welke zin dan ook zijn verboden.


Copyright en inhoud
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster. Eventspotter probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Overige Voorwaarden

Om u te kunnen aanmelden en lid te worden dient u ingeschreven te zijn bij de Nederlandse Kamer van Koophandel en bevoegd te zijn om overeenkomsten aan te gaan die, naar Nederlands recht, juridisch bindende overeenkomsten sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten nimmer toegankelijk voor minderjarigen of voor personen van wie lidmaatschap tijdelijk dan wel definitief werd geschorst. Indien u niet voldoet aan de voorwaarden van lidmaatschap, gebruikt u dan onze diensten niet.

Wie zijn aanbieder- / vrager van entertainment, adverteerder? Als aanbieder wordt omschreven die persoon natuurlijke persoon of groep welke entertainment aanbiedt aan vrager ( diegene die entertainment zoekt ). Bijvoorbeeld: "Ik heb een kinderfeest in week 52 en zoek een poppenkast” enz. “Ik zoek een poppenkast." Als aanbieder van entertainment  wordt omschreven die persoon, natuurlijke persoon of rechtspersoon welke inschrijft/bied op een of meerdere evenementen  van vrager. Bijvoorbeeld: "Voor 100,-- verzorg ik uw kinderfeest met een grote poppenkast, ballonnen enz."
Adverteerder: personen, natuurlijke- rechtspersonen die een advertentie plaatsen.

Aanbieder- / vrager van entertainment, advertentie. Iedere aanbieder / vrager van entertainment  of adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem aangeboden dienst overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een evenement, inschrijving of advertentie geeft u Eventspotter toestemming de informatie over de betreffende dienst te plaatsen. Het is uitdrukkelijk verboden evenementen, inschrijvingen of advertenties te plaatsen op Eventspotter op een andere wijze dan bij Eventspotter is toegestaan. Eventspotter behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties, inschrijvingen, opdrachten in te korten en/of te wijzigen. Eventspotter behoudt zich ook het recht voor om advertenties, inschrijvingen, evenementen zonder opgave van redenen te verwijderen van Eventspotter. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet uitsluitend, in de volgende gevallen:
 

 • De betreffende aanbiedingen- of vrager van entertainment zijn in een "verkeerde" rubriek geplaatst;
 • De aanbiedingen in de advertenties, inschrijvingen, evenementen zijn op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven;
 • De betreffende aanbieding of vrager van entertainment en/of advertentie, inschrijvingen, evenement maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden; 
 • De betreffende aanbieding zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden; 
 • De betreffende aanbieding- / vrager van entertainment, of de inhoud van de advertentie, inschrijvingen, opdrachten bevat discriminerende/ beledigende uitingen, (kinder-)porno materiaal of is anderszins onrechtmatig; 
 • Advertenties, inschrijvingen, opdrachten die anderszins naar de mening van Eventspotter aanstootgevend zijn; 
 • Er bestaat een vermoeden dat het illegale aanbieder van entertainment betreft; 
 • Advertenties, inschrijvingen,  waarvan de betaling is uitgebleven.


U vrijwaart Eventspotter tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt op (intellectuele-) eigendomsrechten van derden.

Welke regels gelden voor iedereen?
Eventspotter.nl is een platform. Eventspotter functioneert als een laagdrempelig platform waar iedereen, naast het aanbieden van evenementen, ongedwongen kan snuffelen tussen al het aanbod op het gebied van entertainment. Eventspotter is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen aanbieders en uitvoerders. Om die reden kan Eventspotter dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van het geadverteerde entertainment, de juistheid van de aanbiedingen.

Eventspotter probeert aanbieder van entertainment en vrager van entertainment tot elkaar te brengen. Eventspotter is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen aanbieder en vrager door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Eventspotter (en al haar personeel en directeuren) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.Verwijzingen naar websites van derden.
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Eventspotter heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.
Indien u gebruik maakt van de diensten van externe aanbieders, zoals bij een derde partij, dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende aanbieder van de derde partij. Eventspotter heeft geen enkele zeggenschap of invloed op het beleid van deze aanbieders en is als zodanig niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of het beleid van Eventspotter
Eventspotter behoudt zich het recht toe u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van Eventspotter in strijd handelt met de gebruiksvoorwaarden of de overige beleidsregels van Eventspotter, onverminderd het recht van Eventspotter om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. Indien Eventspotter redenen heeft om aan te nemen dat u op enige wijze inbreuk pleegt op de (intellectuele eigendom)rechten van derden, is zij gerechtigd uw gegevens, waaronder mede begrepen uw e-mail adres, aan derden te verstrekken.

Veiligheid Algemeen

Eventspotter is een platform waar aanbieder- / vrager van entertainment met elkaar in contact komen. Er worden op dit platform entertainment aangeboden aan particulieren en bedrijven, die in het algemeen entertainment verrichten zoals afgesproken en in het algemeen allen hun afspraken en verplichtingen nakomen. Helaas is er ook een klein aantal aanbieders- en vragers van entertainment die misbruik maakt van de goedheid en het goede vertrouwen van anderen. Om misbruik te voorkomen handel altijd veilig, in de algemene zin van het woord, op deze website.

Vergelijkingen en misleidende teksten

 • Het event / inschrijving mag niet misleidend zijn voor de aanbieder van entertainment of voor derden;
 • Het event en titelevenement en titel/inschrijving en titel mag niet dubbelzinnig of vergelijkend zijn met andere evenementen/advertentie/ inschrijving zodat deze misleidend zijn;


Niet toegestane informatie in advertentie

 • Advertenties voor vraag of aanbiedingen die verboden zijn volgens de wet zijn niet toegestaan.
 • Advertenties met een doorverwijzing/link naar een concurrerende/ soortgelijke websites zijn niet toegestaan. 
 • Het is niet toegestaan een gratis advertentie te plaatsen met als doel het, direct of indirect, promoten van een of meer bedrijven.


Het plaatsen en verwijderen van advertenties

 • U dient een omschrijving te geven van het feest/evenement dat u aanbiedt.
  Bijvoorbeeld: Fanfare gezocht voor opening van nieuw kantoor. Datum 22 december 2009, opening is van 19.00 uur tot 20.00 uur. Max bedrag € 200,-- zo weet de aanbieder precies wat het evenement bevat. Plaats eventueel een foto.
 • Plaats uw feest/evenement in één rubriek. 
 • Hebt u iemand gevonden om uw feest / evenement te laten verrichten? Dan verzoeken wij u vriendelijk om uw advertentie te verwijderen. De advertentie loopt anders af op de door u aangegeven dag en tijdstip.
 • Het is strikt verboden evenementen op Eventspotter te plaatsen anders dan door Eventspotter aangegeven.


Gebruikmaken van mail via de advertentie

 • U kunt bij de advertentie van de vrager vragen stellen met betrekking tot de evenement. Bijvoorbeeld: In uw advertentie staat niet vermeldt welk optreden u zoekt, serenade of concert.
 • De vrager kan hierop tevens antwoorden en/of ook vragen stellen aanbieder Bijvoorbeeld: het betreft een serenade. U wordt om stipt 19.00 uur verwacht.


De gedragscode in het berichtenforum dient altijd vriendelijk en correct te verlopen, anders dan aangegeven kan de aanbieder- / vrager van entertainment zonder pardon en verdere kennisgeving verwijderd worden en voor altijd uitgesloten worden van Eventspotter en al zijn diensten, nationaal en internationaal. Indien er door de aanbieder biedingen zijn uitgebracht, worden deze in geval van overtreding verwijderd en bestaat geen recht meer mee te bieden op een bepaald evenement. Deze worden geannuleerd door Eventspotter.

Spam
Het gebruik van (persoon)gegevens die door derden via deze website openbaar zijn gemaakt, waaronder, maar niet beperkt tot, e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de aanbieder / vrager van entertainment direct met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoon)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoud dat het verboden is:
 

 • Een aanbieder of vrager van entertainment (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;
 • Een aanbieder of vrager van entertainment (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin u uw commerciële producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene; 
 • E-mailadressen van aanbieders of vrager van entertainment zoals opdrachtgevers/-nemers van Eventspotter te verzamelen om welke reden dan ook.

Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt u, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 500, - (vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoon)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde hieronder onder uitsluiting is bepaald.

Referenties
Referenties worden door de vrager van entertainment toegevoegd aan het profiel van de aanbieder van entertaiment.
Enkel in een van de volgende gevallen kan Eventspotter overwegen een referentie te verwijderen:

 • Eventspotter heeft een gerechtelijk bevel voor verwijdering;
 • De referentie bevat lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik;
 • Het commentaar bevat persoonlijke gegevens over aanbieder van entertainment;
 • De referentie verwijst naar een onderzoek van Eventspotter of een gerechtelijke instantie; 
 • Het feedbackcommentaar bevat links of scripts; 
 • De referentie was bedoeld voor een andere aanbieder van entertainment; 
 • De referentie is gegeven door een Eventspotter- gebruiker die onjuiste contactgegevens heeft verstrekt; 
 • De referentie is gegeven door een Eventspotter- gebruiker die alleen een evenement heeft geplaatst om positieve- of negatieve feedback aan de aanbieder van entertainment te geven en niet van plan was het evenement te laten uitvoeren;
 • Er is een juridisch geschil gaande aanbieder en vrager van entertainment.


Uitsluiting
Eventspotter behoudt zich het recht toe, zonder opgaaf van reden, om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de website. Eventspotter zal u zeker uitsluiten van elk verder gebruik van de website indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Eventspotter om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. Onevenredig veel, te lage, te hoge en/of verkeerde biedingen kan uitsluiting tot gevolg hebben. Misbruik van referenties, zoals o.a. uzelf een referentie toekennen of het plaatsen van een opdracht en zelf een bod doen op deze opdracht is niet toegestaan en heeft onherroepelijk uitsluiting tot gevolg. Bij uitsluiting zal er geen restitutie van abonnementsgeld plaatsvinden.

Garantie

Eventspotter garandeert niet:

 • Dat de (tekst van) aanbieders van entertainment, vragers van entertainment juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden diensten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn;
 • Dat uw wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten en/of dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is en/of dat hij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren; 
 • Dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten en dat derden haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.


Aansprakelijkheid
De totale aansprakelijkheid van Eventspotter (.nl/.eu) voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige en tijdige uitvoering van het evenement of anders dan hier omschreven is beperkt tot het bedrag dat u voor deze plaatsing heeft betaald aan Eventspotter, Eventspotter is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens of anders dan hier omschreven.

Vrijwaring U vrijwaart Eventspotter volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze website.

Verwijzingen/Banner enz.
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Eventspotter heeft geen zeggenschap over deze websites en dus is Eventspotter als zodanig niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Abonnement en betalingsbeleid
Voor de inschrijving als aanbieder van entertaiment bent u geen abonnementsgelden verschuldigd aan Eventspotter. Een abonnement bij Eventspotter heeft geen einddatum.

U dient akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.


U bent verplicht alles te doen om uw betalingsverplichtingen jegens Eventspotter na te komen.
Indien de debiteur Eventspotter, ondanks sommatie, niet betaalt, is zij, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die Eventspotter genoodzaakt is te maken. Onder gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten wordt o.a. verstaan; administratiekosten, vertragingsrente, incassokosten en alle kosten die voortvloeien uit een gerechtelijke procedure bij de gerechtsdeurwaarder, kantonrechter alsmede de arrondissementsrechtbank

Opzegging van uw abonnement:
U stuurt een mail aan het volgende e-mail adres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , hierna ontvangt u binnen 24 uur een bevestiging mail. Ontvangt u geen bevestigingsmail binnen 24 uur, probeert u het dan nogmaals.
Let op: Zonder bevestigingsmail loopt uw abonnement mogelijk door.

De positionering van uw inschrijving wordt bepaald door een combinatie van factoren, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De inschrijving wordt verwijderd als u zich niet houdt aan de algemene voorwaarden van Eventspotter. De in rekening gebrachte kosten worden in dit geval niet gecrediteerd.
Eventspotter geeft geen garantie met betrekking tot het abonnement of plaatsing of de weergave van de inschrijving.

Kosten inschrijving entertainer/ artiest/ vereniging / groep
Er zijn geen kosten verbonden aan de inschrijving. Eventspotter behoudt het recht om in de toekomst gelden te incasseren voor geplaatste biedingen en/of voor afgelsoten veilingen, dit wordt dan via de site gecommuniceerd.

De betaling (indien van toepassing) wordt vooruit geïncasseerd via Paypall. De BTW is voor erkende entertainers (in bezit zijnde van een BTW nr. enz.) aftrekbaar. Voor meer informatie over aftrek neemt u contact op met de Belastingdienst.

Eventspotter houdt zich het recht voor de prijzen aan te passen bijvoorbeeld bij wijziging van de jaarlijkse prijsindex. De prijswijzigingen worden 30 dagen voor de wijzigingen op onze website bekend gemaakt.


Eventspotter behoudt het recht om, zonder opgaaf van reden, een abonnement op te zeggen (de inschrijving beëindigen) . Eventspotter zal de aanbieder van entertainment hier uiterlijk 24 uur voor het verstrijken van de lopende periode over berichten.

Algemeen

Wij kunnen dit beleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen van kracht worden bij uw volgende plaatsing of na 30 dagen, al naar gelang wat het eerst plaatsvindt.
Indien wij of onze groepsmaatschappijen worden betrokken in een fusie of overname, dan kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met een ander bedrijf, maar dit beleid blijft van toepassing.
Vragen over dit beleid kunt u sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Privacy verklaring
Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden gaat u ook akkoord met het privacy reglement van Eventspotter. Het privacy reglement vindt u hier: www.eventspotter.nl

Laatst aangepast (vrijdag, 01 oktober 2010 12:02)

 
Reclame

banner